โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม

โดยมี ดร.คมสันต์ งามขำ รองคณบดี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Factory Industry 4.0 (MPS)

โครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ และสร้างพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม โครงการอบรม จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ ท่าน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการ ได้แก่ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด และ บริษัท เฟสโต้ จำกัด ณ ห้อง ๑๑๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๑๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

หลักและทฤษฏีการสื่อสาร[หลักนิเทศฯ]

ชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้และสิ่งหนึ่งที่สำคัญและต้องมีการเรียนรู้คือ ความสัมพันธ์ หรือ มนุษยสัมพันธ์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มักเป็นบทเรียนของกันและกัน

โครงการอบรมความปลอดภัยปฏิบัติงานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 1

โครงการอบรมความปลอดภัยปฏิบัติงานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร 16 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565