โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม

โดยมี ดร.คมสันต์ งามขำ รองคณบดี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Factory Industry 4.0 (MPS)

โครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ และสร้างพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านระบบอัตโนมัติสมัยใหม่ให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม โครงการอบรม จำนวนทั้งสิ้น จำนวน ๒๑ ท่าน และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดโครงการ ได้แก่ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด และ บริษัท เฟสโต้ จำกัด ณ ห้อง ๑๑๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร ๑๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา 

พิธีรับ-มอบอุปกรณ์นิวแมติกส์ กับบริษัท SMC

ดร.คมสันต์ งามขำ รองคณบดี พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐ์ สิริวรรธนานนท์ และอาจารย์รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม เป็นตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรภูมิ รับ-มอบ อุปกรณ์นิว

ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรร