แบบประเมิน

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อ Website BSCI2.com เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งความคิดเห็นของท่านถือเป็นความลับจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายบุคคล

คำชี้แจง

  1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
  2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยพิจารณาเกณฑ์ของแต่ละระดับ ดังนี้

5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจมาก
3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจน้อย
1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด/ควรปรับปรุง

ส่วนของหน้าจอ

ส่วนของรายการเนื้อหา

ส่วนของ E-Book

ส่วนของการดาวน์โหลดสื่อ/เอกสาร

การเชื่อมโยง (Link)

ส่วนของเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ส่วนของแบบทดสอบออนไลน์

ส่วนของการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม

ขอบคุณมาก
สำหรับการให้ข้อมูลและความคิดเห็น
เราจะนำไปปรับใช้ในโอกาศต่อไป