เกี่ยวกับงานวิจัย

ผู้วิจัย

นางสาว บุญจิรา วงษ์ปา

  • นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย์ น.ต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ

  • คุณวุฒิ กศ..(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ...(เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ...(เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว์)
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง