คำถามที่พบบ่อย

Q&A วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสาระสนเทศทางการศึกษา

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ระบบซอฟแวร์วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษา

ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา

นำความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ผลิตและสร้างสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาใหม่ ๆ.และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้

ด้านการพิมพ์ข้อมูลการเรียน ด้านการเก็บเพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการเข้ามาศึกษาข้อมูลในแต่ละครั้งและด้านการสร้างความน่าสนใจของบทเรียน

การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต

นวัตกรรม คือความคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เทคโนโลยี คือการนำเอาขบวนการวิธีการและแนวความคิดใหม่ ๆ มาใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างมีระบบเพื่อให้การดำเนินงานนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรม คือการให้การดำเนินงานนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ จะถูกนำมาใช้ก่อนจนกว่าจะถูกให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน ดังนั้นความคิดหรือการกระทำใหม่ ๆ ที่เรียกว่านวัตกรรมจะกลายเป็นเทคโนโลยีทันที

ครูไม่มีความชำนาญในการใช้นวัตกรรม ขาดงบประมาณในการจัดซื้อหรือสร้างนวัตกรรม

  • Internet คือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดครอบคลุมทั่วโลก
  • WIFI คือ ช่องทางในการเชื่อมต่อ Internet แบบไร้สายรูปแบบหนึ่ง

การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการนำออกข้อมูล