Previous
Next

บทเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology

รหัสวิชา 137-12-07

ขั้นตอนการเรียนบนเว็บไซต์

บทความน่ารู้

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  1.รายละเอียดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดย นายอดิเรก อัคฮาด

บทนำเข้าสู่ความน่าสนใจ : เนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้มีบทนำที่น่าสนใจจำนวน ๗ บท ดังสรุปได้ดังนี้ บทที่ ๑. แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศ

หลักและทฤษฏีการสื่อสาร[หลักนิเทศฯ]

การสื่อสาร ชีวิตเป็นเรื่องของการเรียนรู้และสิ่งหนึ่งที่สำคัญและต้องมีการเรียนรู้คือ ความสัมพันธ์ หรือ มนุษยสัมพันธ์   เพราะทุกสิ่งทุกอย่างใน

เข้าเรียนกัน

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์

partner