Previous
Next

บทเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology

รหัสวิชา 137-12-07

ขั้นตอนการเรียนบนเว็บไซต์

บทความน่ารู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม

สไลด์โฮม แบนเนอร์สแควร์ ซูมแอดมิสชันเซลส์แมนเปโซ แอดมิชชั่นล็อตหลินจือจิตเภทเดอะ สโตน พาร์พาสตา หยวนสเปกคอนเทนเนอร์ไฮเอนด์ ว่ะดั๊มพ์ฮาลาลตู้เซฟ

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทำสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยและช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้

เข้าเรียนกัน รหัสวิชา 137-12-07  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์

partner