Previous
Next

บทเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology

รหัสวิชา 137-12-07

ขั้นตอนการเรียนบนเว็บไซต์

บทความน่ารู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม

สไลด์โฮม แบนเนอร์สแควร์ ซูมแอดมิสชันเซลส์แมนเปโซ แอดมิชชั่นล็อตหลินจือจิตเภทเดอะ สโตน พาร์พาสตา หยวนสเปกคอนเทนเนอร์ไฮเอนด์ ว่ะดั๊มพ์ฮาลาลตู้เซฟ

แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่และการกระทำสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยและช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น นวัตกรรม มีด้วยกัน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดย นายอดิเรก อัคฮาด

บทนำเข้าสู่ความน่าสนใจ : เนื้อหาสาระของตำราเล่มนี้มีบทนำที่น่าสนใจจำนวน ๗ บท ดังสรุปได้ดังนี้ บทที่ ๑. แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศ

เข้าเรียนกัน

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์

partner