Previous
Next

บทเรียน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Educational Information Technology

รหัสวิชา 137-12-07

ขั้นตอนการเรียนบนเว็บไซต์

บทความน่ารู้

ความหมายของ นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันส

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับอุตสาหกรรม

สไลด์โฮม แบนเนอร์สแควร์ ซูมแอดมิสชันเซลส์แมนเปโซ แอดมิชชั่นล็อตหลินจือจิตเภทเดอะ สโตน พาร์พาสตา หยวนสเปกคอนเทนเนอร์ไฮเอนด์ ว่ะดั๊มพ์ฮาลาลตู้เซฟ

เข้าเรียนกัน

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์

partner